INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wniosek - zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM lub SKOGN

Informacja dla osób niesłyszących:

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zajmuje się kontrolą artykułów rolno-spożywczych wprowadzanych do obrotu handlowego na rynku krajowym, importowanych oraz eksportowanych z poza UE. Inspekcja w szczególności sprawuje nadzór nad ich jakością handlową oraz warunkami składowania i transportu. Inspekcja może również na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy dokonać oceny jakości handlowej, która polega na sprawdzeniu, czy artykuł rolno-spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach prawa oraz zadeklarowane przez producenta lub wprowadzającego towar do obrotu. Po dokonaniu oceny, wojewódzki inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej. Poza kontrolami o jakości handlowej, Inspekcja sprawuje także nadzór nad gospodarstwami ekologicznymi oraz jednostkami certyfikującymi. Do zadań Organu należy również nadzór nad klasyfikacją tusz wieprzowych oraz wołowych w systemie EUROP.

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach jest zobowiązany zapewnić osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, nazywanych w ustawie osobami uprawnionymi, dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).       

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach zapewnia osobom uprawnionym korzystanie z:

 1. możliwości zgłoszenia kandydatury do egzaminu dla rzeczoznawców,
 2. składania wniosków o ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ,
 3. składania wniosków o kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich,
 4. składania wniosków o kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich,
 5. składania wniosków o odstępstwo od warunków produkcji ekologicznej. 

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Kielcach zapewnia się „osobom uprawnionym”, korzystanie z następujących uprawnień:

 

 1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz.1228).

Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

  Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych za pomocą:

 • poczty tradycyjnej na adres Urzędu: ul. Zagnańska 91, 25 – 558 Kielce
 • elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • faksu na numer: 41 362 64 10

Zgłoszenie powinno zwierać:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Urzędzie wzór zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.